COVID-19
มาตรการของเรา
เราต้องการให้ลูกค้ามั่นใจในมาตารการความใส่ใจของเรา
และช่างที่ให้บริการจาก "ทองหล่อ เดลิเวอรี่" เรามีการป้องกันต่างๆ
- ชุดที่รัดกุมตลอดการให้บริการ
- ล้างมือก่อนและหลังให้บริการ
- ฉีดพ่นฆ่าเชื้อด้วยแอลกอฮอล์บนเครื่องมือ/อุปกรณ์
- ใส่แมส และ เฟสชิลด์ ตลอดการให้บริการ
- และช่างทุกคนจะต้องผ่านมาตรฐานขั้นสูงของเรา

เราเรียนรู้จากสถานการณ์อยู่เสมอ..

"ทองหล่อ เดลิเวอรี่" ช่างเปลี่ยน..ทรงไม่เปลี่ยน